.

( )

ﭙ .

ﹾ ܁

ǁ

.

.

.

:

 

 

                                        

Copyright 2005 marnarsay.com